Vedtægter for Kronhjortene

 

 

1. Foreningens navn er Kronhjortene, med hjemsted i Rungsted Golf Klub

 

2. Foreningens formål er at samle medlemmerne af Kronhjortene til ugentlige golfmatcher hver torsdag eftermiddag

 

3a. Som medlemmer kan optages alle mandlige medlemmer af RGK mellem 25 år og 65 år med spillehcp på max. 36. Medlemskab anses først gældende når kontingent (900,- pr. medlem fra år 2021) for sæsonen er betalt. Desuden er RGK’s maksimumsgrænser for deltagelse i almindelige matcher, også gældende for deltagelse i Kronhjortenes matcher. Når vi modtager ansøgere, som fylder 66 år i den følgende sæson hvor kontingentet skal betales, vil de få et afslag og anbefales at søge ind i senior klubben.

 

3b. Medlemmer, som falder for aldersgrænsen, kan fortsætte til de bliver 70 år under forudsætning af, at de kan spille til max. 18 i golf hcp. og kan gennemføre en spillerunde i en 3 bold på max. 3,5 timer. I den sæson man fylder 70 år, må man gerne spille sin sidste sæson i Kronhjortene.

3c. Medlemmer, der spiller færre end 5 runder i sæsonen med Kronhjortene om torsdagen, kan blive ekskluderet som medlem i den efterfølgende sæson. Undtaget er medlemmer, der er omfattet af ”medical exemption”.

 

4a. Der spilles fra april til september/oktober efter nærmere aftale med RGK, og efter de af bestyrelsen fastsatte spilleregler der offentliggøres på Kronhjortenes hjemmeside

 

4b. For at minimere afbud på tilmeldte tider om torsdagen, har bestyrelsen vedtaget følgende:

 

Såfremt man tilmelder sig en Kronhjortematch i Golfbox, skal afbud koste følgende til klubkassen:

  • Afbud før onsdag kl. 08.00 = gratis
  • Afbud i løbet af onsdagen = 100,-
  • Afbud i løbet af torsdagen (inden kl. 13.00) = 200,-
  • No-show = 300,-

Der er for meget arbejde for administrationen i at flytte rundt på boldene på dagen, og det kan forhindre nogen i at spille, såfremt, at man bare booker sig på og optager en plads, for herefter ikke møde op eller melder sent fra.

Såfremt man ikke spiller i udleveret spilletrøje koster det kr. 250,00 til klubkassen pr. gang.

 

5. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Kontingentet skal dække præmiekøb, drift af hjemmeside, samt anvendes til opfyldelse af foreningens formål

 

6. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer af Kronhjortene, og den vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og andre ansvarsposter. Ved vakance kan bestyrelsen supplere sig selv med virkning til næste ordinære generalforsamling

 

7. Formanden tegner bestyrelsen alene.

 

8. Generalforsamlingen afholdes på sidste spilledag, og skal være varslet på Kronhjortenes hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingsdagen.

 

9. Dagsorden ved generalforsamlinger:

• Valg af dirigent

• Formandens beretning for året og visioner for næste år

• Beretning om foreningens økonomi, herunder aflægning af foreningens regnskab for regnskabsåret 1.1-31.12. Budget for næste år kan fremlægges hvis det skønnes hensigtsmæssigt

• Behandling af indkomne forslag

• Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Valg af revisor

• Eventuelt

• Der udarbejdes et kortfattet referat af generalforsamlingens forløb og beslutninger

 

10. Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen

 

11. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer der skal behandles på generalforsamlingen, skal være kommet til medlemmernes kendskab senest 8 dage før generalforsamlingen

 

12. Meddelelser fra foreningen der er offentliggjort på Kronhjortenes hjemmeside, betragtes som værende kommet til medlemmernes kendskab

 

13. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ophævelse af foreningen kræver, at beslutningen vedtages ved mindst 2/3 af de afgivne stemmer. I forbindelse med ophævelse skal der træffes bestemmelse om anvendelse af den eventuelle kassebeholdning. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder alle evt. pokaler RGK, og kan kun genindstiftes efter de gældende spilleregler.

Stemmeret kan ikke udøves ved skriftlig fuldmagt.

 

14. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, hvis bestyrelsen eller mindst 1⁄4 af medlemmerne ønsker det og skal indkaldes med 2 ugers varsel

 

15. Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde oplyses på hjemmesiden